Aftalevilkår

Gældende fra den 19. marts 2018.

Aftalens omfang

Aftalen er gældende for alle abonnementsbaserede ydelser fra Kviknet, herunder internetforbindelser via DSL, fiber, bolignet og kabel-TV.

Indgåelse af aftalen

Når du indgår en abonnementsaftale om levering af internet fra Kviknet, accepterer du disse vilkår. Du er enten en myndig person med bopæl i Danmark, der agerer på egne vegne (privatkunde), eller en myndig person, der med lovlig fuldmagt agerer på vegne af en virksomhed med dansk CVR-nummer (erhvervskunde).

Du indgår aftalen med Kviknet.dk ApS, CVR-nr. 35466924 (Kviknet), når du på Kviknets hjemmeside har gennemført en bestilling, eller når du over for en af vores medarbejdere skriftligt eller mundtligt har tilkendegivet, at du ønsker at indgå en aftale.

Du skal angive korrekt navn, adresse og telefonnummer. Du skal også oplyse en e-mailadresse, Kviknet kan kontakte dig på.

Det er din pligt at sørge for, at alle oplysninger til enhver tid er korrekte. Kviknet er ikke forpligtet til at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du afgiver, og Kviknet er ikke forpligtet til at anvende andre kommunikationsformer end e-mail.

Hvis tekniske eller kommercielle forhold gør, at Kviknet ikke kan levere det bestilte produkt, har Kviknet ret til at annullere aftalen.

Aftalens ikrafttræden og ophør

For privatkunder er der 14 dages fortrydelsesret fra bestillingsdatoen. Fortrydelseretten gælder ikke allerede udførte tjenester, fx teknikerbesøg. Hvis abonnementet er taget i brug, når fortrydelsesretten anvendes, vil du blive faktureret for den allerede brugte periode. Anvendes fortrydelsesretten, skal du returnere fremsendt udstyr til Kviknet for egen regning.

Fortrydelsesretten er ikke gældende for erhvervskunder.

Når du bestiller et internetabonnement, vil den fysiske forbindelse blive oprettet på den dato, du ønsker, eller hurtigst muligt derefter. Du vil modtage en endelig bekræftelse fra Kviknet, der angiver oprettelsesdatoen.

Dit internetabonnement er omfattet af 6 måneders bindingsperiode, medmindre andet er aftalt.

Du kan opsige abonnementet med 30 dages varsel, dog tidligst til udløb af bindingsperioden.

Hvis du flytter din forbindelse til en anden internetudbyder før opsigelsesdatoen, vil Kviknet betragte det som en opsigelse af forbindelsen. Herefter vil Kviknet opkræve abonnement indtil opsigelsesdatoen og herefter lukke abonnementet. Kviknet tillader, at du opsiger dit abonnement vha. en fuldmagt til andre internetudbydere omfattet af "Brancheaftale om håndtering af XDSL leverandørskift", som kan findes på www.teleindu.dk.

Kviknet kan til enhver tid opsige dit abonnement med 30 dages varsel.

Priser

Kviknets gældende priser fremgår af Kviknets hjemmeside. Eventuelle ændringer, der har betydning for dit abonnement, varsles senest en måned før de træder i kraft.

Fakturering og betaling

Som privatkunde betaler du minimum 2 måneder forud. Kviknet modtager betaling via betalingskort på Kviknets hjemmeside.

Ved betaling med betalingskort tilmeldes dit betalingskort en enkelt gang, hvorefter Kviknet løbende vil trække et beløb svarende til den månedlige abonnementspris. Første trækning på betalingskortet indeholder 2 fulde kalendermåneders abonnement og eventuel restperiode, hvis abonnementet starter efter den 1. i en måned.

Såfremt du ønsker at udskifte dit betalingskort, skal du tilmelde dit nye betalingskort på selvbetjeningssiden "Mit Kviknet" på www.kviknet.dk. Hver gang Kviknet trækker en betaling fra dit betalingskort, sendes en kvittering til din e-mail.

Hvis dit betalingskort udløber eller spærres, skal du hurtigst muligt tilmelde et nyt betalingskort eller kontakte Kviknet for at aftale alternativ betalingsform.

Som erhvervskunde har du mulighed for at betale med FI-kode (girokort), såfremt du betaler 3, 6 eller 12 måneder forud.

Restancer og inkasso

Hvis Kviknet gentagne gange ikke kan trække en betaling fra dit betalingskort, eller undlader at betale rettidigt, hvis der er aftalt betaling via andet betalingsmiddel, betragtes det som en misligholdelse fra din side. Kviknet udsender herefter rykkere og pålægger rykkergebyrer og morarenter jf. renteloven.

Kviknet har ret til at lukke din internetforbindelse, indtil betalingen er modtaget. En sådan lukning medfører ikke, at bindingsperiode, abonnementsbetalinger m.v. bortfalder.

Kviknet har ret til at sende tilgodehavender til inkasso efter gældende lov.

Depositum

Kviknet opkræver et depositum, når du bestiller et abonnement. Depositum fremgår under bestillingsprocessen og modregnes i de første abonnementsbetalinger.

Kviknets ydelser

Kviknet leverer internetforbindelser via telefonstik fra TDC, fiber, bolignet eller kabel-TV.

Kviknet estimerer, om det teknisk kan lade sig gøre at levere en forbindelse på et eksisterende kabel på din adresse uden teknikerbesøg, men estimatet er baseret på oplysninger fra netejere, herunder TDC, og der er ingen garanti for, at oplysningerne er korrekte.

Derfor er det dit ansvar at sikre, at de eksisterende kabler fungerer, før du bestiller. Viser det sig, at internetkablet ikke fungerer korrekt, eller helt mangler, kan Kviknet sende en tekniker, der reparerer eller etablerer kablet for din regning, men abonnementsbetalinger og eventuel bindingsperiode bortfalder ikke.

Er du usikker på, om kablet findes eller fungerer korrekt, bør du bestille oprettelse med teknikerbesøg.

Der skal være adgang til 230 V strøm til Kviknets udstyr.

Fremsendelse af udstyr

Eventuelt udstyr, der skal bruges sammen med dit abonnement, herunder WiFi-routere og modems, fremsendes med et fragtfirma.

Hvis du har bestilt levering til din adresse, forsøger fragtfirmaet at levere udstyret på adressen. Lykkes det ikke, efterlader fragtfirmaet en fuldmagt, så du kan få udleveret udstyret i en nærliggende pakkeshop eller postbutik. Du skal hente udstyret inden for den tidsfrist, der står på fuldmagten.

Hvis du ikke afhenter pakken inden for den angivne tidsfrist, er Kviknet berettiget til at opkræve et gebyr for genudsendelse af udstyr. Det samme gælder, hvis du har bestilt levering til en forkert adresse.

Medmindre andet angives, beholder Kviknet ejendomsretten til udstyret. Beskadiges udstyret, kan Kviknet erstatte udstyret for din regning. Prisen for erstatning af udstyr fremgår af Kviknets prisliste.

Ved afslutning af abonnementet skal du, medmindre andet aftales, returnere udstyret til Kviknet for egen regning.

Teknikerbesøg

Hvis det er nødvendigt at sende en tekniker til din adresse, oplyser Kviknet en dato og et tidsrum, hvor teknikeren forventes at komme.

Medmindre andet er aftalt, ringer teknikeren til din telefon en halv time før ankomst. Tager du ikke telefonen, kommer teknikeren alligevel.

Når teknikeren ankommer, skal han have adgang til hele ejendommen, og det er dit ansvar at sikre, at det er fysisk muligt. Hvis du bor til leje, kan du være nødt til at varsle din vicevært, så teknikeren kan komme ind i eventuelle teknikrum i bygningen.

Kan teknikeren ikke udføre sit arbejde, fordi han ikke har adgang til ejendommen, opkræver Kviknet et gebyr for forgæves teknikerbesøg, som fremgår af prislisten. Du skal herefter bestille et nyt teknikerbesøg hos Kviknet.

Teknikerbesøget indeholder en række standardydelser, som fremgår af Kviknets prisliste.

Under teknikerbesøget har du som regel mulighed for at bestille ekstraydelser hos teknikeren, herunder montering af ekstra stik eller ekstra kabelføring. Såfremt du gør brug af denne mulighed, vil Kviknet fakturere den faktiske udgift for disse ydelser til dig. Ønsker du at kende prisen for disse ydelser på forhånd, skal du spørge teknikeren eller kontakte Kviknets kundeservice.

Teknikerbesøg udføres enten af Kviknet eller en underleverandør.

Særligt for pair-bonding (DSL)

Ved bestilling af pair-bonding, som gør brug af to stk. trådpar i et telefonkabel, fremsendes en tekniker, der foretager installationen af et særligt KAP-stik og et pair-bonding modem.

Kviknet kan ikke på forhånd garantere, at installation af pair-bonding kan lade sig gøre, da det afhænger af de fysiske forhold på adressen, herunder tilstedeværelsen af et ledigt trådpar af tilstrækkelig høj kvalitet.

Såfremt pair-bonding ikke kan lade sig gøre, refunderer Kviknet udgiften til teknikerbesøget. Du får herefter mulighed for at annullere din ordre eller konvertere ordren til et DSL-abonnement på 1 trådpar.

Særligt for fiber i SE-områder

Fiberabonnementer, der sælges i SE’s dækningsområder, må udelukkende anvendes til privat brug, medmindre der er indgået en eksplicit erhvervsaftale med Kviknet.

Hjemmearbejdspladser og arbejdsgiverbetalt internet regnes i denne sammenhæng som privat brug.

Teknisk support

Såfremt du behøver hjælp til opsætning af Kviknets udstyr, kan du kontakte Kviknets kundeservice via telefon eller e-mail. Kviknets kundeservice kan desværre ikke afhjælpe fejl på dit eget udstyr.

Fejlrettelse

Kviknet afhjælper hurtigst muligt fejl i Kviknets eget net inden for normal åbningstid. Fejl på din forbindelse rettes af netejeren efter aftale med Kviknet.

Hastighed

Ved bestilling af en internetforbindelse oplyser Kviknet, hvilken hastighed, du kan forvente. Den oplyste hastighed gælder kun, hvis du tilslutter en tilpas kraftig computer direkte til udstyret via et netværkskabel, da hastighed på trådløse forbindelser afhænger af lokale forhold og ikke kan garanteres.

Den oplyste hastighed er kun gældende på strækningen fra det udleverede udstyr til kanten af Kviknets netværk, og en afvigelse på op til 20 % accepteres.

IP-adresser

Når du tilslutter udstyr til en internetforbindelse fra Kviknet, skal du anvende dynamisk adressetildeling (DHCP). Vores DHCP-servere vil udlevere en privat IPv4-adresse til dig, og din adgang til internettet vil gå gennem en af vores Carrier Grade NAT-routere.

Hvis du har tilkøbt en fast, offentlig IPv4-adresse, leveres den enten direkte til dit udstyr via DHCP eller vha. 1:1 NAT.

IP-adresserne tilhører Kviknet. Ændring af faste IP-adresser sker yderst sjældent, men kan være nødvendigt ved omlægning af Kviknets netværk.

Anvendelse og begrænsninger

Du må bruge din internetforbindelse fra Kviknet til lovlige formål. Du må ikke anvende forbindelsen til ulovlige formål, herunder fildeling, der krænker andres ophavsret.

Du har pligt til at undgå at medvirke til spredning af virus, spam og lignende.

Medmindre andet er aftalt, må forbindelsen ikke deles med brugere uden for din egen husstand.

Kviknet har ret til at lukke din forbindelse, hvis du ikke overholder disse vilkår.

Derudover har Kviknet ret til at gennemføre øjeblikkelige ændringer, som er nødvendige for at sikre den fortsatte drift af Kviknets netværk, ligesom Kviknet har ret til at ændre produktsammensætningen løbende.

Flytning og overdragelse

Kundeforholdet er indgået mellem dig og Kviknet, og du kan med Kviknets accept overdrage kundeforholdet til tredjepart. Kviknet kan i alle tilfælde overdrage kundeforholdet til tredjepart.

Din internetforbindelse er knyttet til den fysiske installationsadresse. Hvis det er teknisk muligt, kan Kviknet flytte din forbindelse til en anden adresse mod et gebyr, som fremgår af prislisten.

Hvis det ikke er muligt at flytte din forbindelse, bortfalder eventuel bindingsperiode ikke. Flytning af forbindelsen medfører ny bindingsperiode.

Ændring af vilkår

Kviknet forbeholder sig ret til at ændre vilkår, priser og produkter. Ændringer, der er til fordel for dig, kan gennemføres uden forudgående varsel. Er der tale om en forringelse af dine vilkår, udsender Kviknet et varsel til dig pr. e-mail senest 30 dage før ændringen træder i kraft.

Alle vilkår fremgår af Kviknets hjemmeside. Det er dit ansvar til enhver tid at holde dig orienteret om Kviknets gældende vilkår, priser og produkter.

Erstatningsforhold

Du er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på Kviknets udstyr og installationer på installationsadressen, som er forvoldt af dig selv eller nogen, du har ansvar for.

Du har ansvar for Kviknets udstyr og installationer på adressen når det gælder tyveri, bortkomst og hændelige skader, fx brand, vandskader, lynnedslag og lignende.

Kviknet er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab opstået som følge af vedligeholdelse, forstyrrelser, afbrydelser eller nedbrud af tjenester.

Kviknet er ikke erstatningsansvarlig for tab af data eller økonomiske tab forårsaget af virus, hacking, udeblevne teknikerbesøg eller fejl på Kviknets udstyr.

Personlige oplysninger

Kviknet modtager og behandler personlige oplysninger, som er nødvendige for levering af de aftalte ydelser, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger videregives til tredjepart i det omfang, som er nødvendigt for Kviknets levering af ydelser, herunder fragtfirma, SMS-tjeneste og lignende.

Hertil kommer registrering og udlevering af personlige oplysninger jf. gældende lovgivning, herunder logningsbekendtgørelsen.

Du har ret til at få indsigt i alle personlige oplysninger, som Kviknet opbevarer, og du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af disse. Indsigelse kan dog medføre, at Kviknet ikke kan levere de aftalte ydelser.

Klagevejledning

Klager sendes pr. e-mail til klage@kviknet.dk. Herefter vil Kviknet inden for 30 dage tage stilling til din klage og give dig et svar.

Afgørelsen kan ankes til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3. th.
1609 København K.

Tvister

Tvister, som ikke håndteres af Teleankenævnet, herunder tvister mellem erhvervsdrivende og Kviknet, afgøres ved Retten i Odense.