Abonnementsvilkår for Kviknet.dk

Gældende fra den 1. juni 2015.

Parter

Abonnementsvilkårene (herefter vilkår) er gældende for personer, der opretter et abonnement hos Kviknet.dk. Disse personer betegnes samlet som Kunden. Aftalen om abonnement indgås mellem Kunden og Kviknet.dk ApS, CVR-nr. 35466924 (herefter Kviknet). Aftalen forudsætter, at Kunden har bopæl i Danmark og er myndig.

Aftalens omfang

Aftalen er gældende for DSL-baserede bredbåndsabonnementer fra Kviknet. Samlet betegnes disse leverancer herefter som Bredbåndsabonnement. Ved Bredbåndsabonnement forstås en opkobling mellem Kundens bolig og Kviknets netværk. Kviknets netværk drives af TDC A/S, men kundeforholdet er mellem Kunden og Kviknet.

Etablering af kundeforholdet

Kunden kan etablere et kundeforhold til Kviknet ved at bestille et bredbåndsabonnement. Bestillingen kan enten foregå via Kviknets hjemmeside eller via kontakt til Kviknets kundeservice.
Ved aftaleindgåelse er Kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse og telefonnummer. Kunden skal oplyse en e-mail-adresse, som Kviknet kan anvende til fremsendelse af al elektronisk information. Kunden er ligeledes forpligtet til at holde sine personlige oplysninger, herunder e-mail-adresse, opdaterede til ethvert tidspunkt.

Godkendelse af kunden

Kviknet forbeholder sig ret til at afvise kunder, såfremt det skønnes nødvendigt.

Betaling

Kundens betaling for Bredbåndsabonnementet foregår altid minimum 2 måneder forud. Kviknet modtager p.t. betalinger via en række betalingskort på Kviknets hjemmeside. Ved betaling med betalingskort tilmeldes Kundens betalingskort en enkelt gang, hvorefter Kviknet løbende vil trække et beløb svarende til den månedlige abonnementspris. Første trækning på betalingskortet indeholder 2 fulde kalendermåneders abonnement og eventuel restperiode, hvis abonnementet starter efter den 1. i en måned.
Såfremt Kunden ønsker at udskifte sit betalingskort, skal Kunden tilmelde sit nye betalingskort på selvbetjeningssiden "Mit Kviknet" på www.kviknet.dk. Hver gang Kviknet trækker en betaling fra Kundens betalingskort, tilsendes en kvittering for betalingen pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse.

Restancer og inkasso

Hvis Kviknet gentagne gange ikke kan trække en betaling fra Kundens betalingskort, betragtes dette som en misligholdelse fra Kundens side. Kviknet vil herefter udsende rykkere og pålægge rykkergebyrer og morarenter jf. renteloven. Desuden forbeholder Kviknet sig ret til at lukke en kundes forbindelse indtil betalingen er modtaget, uden at dette medfører, at bindingsperiode eller abonnementsbetalinger m.v. bortfalder. Jf. gældende lovgivning overdrager Kviknet fordringerne til inkasso, hvis Kunden efter modtagelse af rykker stadig ikke betaler.

Depositum

Kviknet opkræver i visse tilfælde et depositum i forbindelse med Kundens bestilling af et abonnement. Et sådant depositum vil fremgå tydeligt under købsprocessen, og det vil blive modregnet i de første abonnementsbetalinger. Hvis Kviknet af tekniske årsager ikke kan levere det bestilte produkt, vil depositummet blive refunderet.

Bindingsperiode og fortrydelsesret

Når Kunden bestiller et Bredbåndsabonnement, vil den fysiske forbindelse blive oprettet på den dato, der er ønsket af Kunden, eller hurtigst muligt derefter. Kunden vil modtage en endelig bekræftelse fra Kviknet, der angiver oprettelsesdatoen.
Bestilling af et Bredbåndsabonnement eller dertil hørende tjenester er omfattet af 6 måneders bindingsperiode. Opsigelse af abonnementet kan foregå med en måneds varsel, dog ikke med ophør af aftalen før udløbet af bindingsperioden. Hvis Kunden flytter sin forbindelse til en anden internetudbyder før opsigelsesdatoen, vil Kviknet opkræve abonnement indtil opsigelsesdatoen og herefter lukke abonnementet. Kviknet tillader, at Kunden opsiger sit abonnement vha. en fuldmagt til andre internetudbydere omfattet af "Brancheaftale om håndtering af XDSL leverandørskift", som kan findes på www.teleindu.dk.
Der er 14 dages fortrydelsesret fra bestillingsdatoen. Fortrydelseretten gælder ikke allerede udførte tjenester, fx teknikerbesøg. Hvis abonnementet er taget i brug, når fortrydelsesretten anvendes, vil kunden blive faktureret for den allerede brugte periode.

Levering af Bredbåndsabonnement

Bredbåndsabonnementer leveres via telefonstik i Kundens bolig. Det er Kundens ansvar at sikre, at boligen er udstyret med et fungerende telefonstik fra TDC. Mangel af fungerende telefonstik medfører ikke, at aftalen og eventuel bindingsperiode bortfalder. Defekte eller manglende telefonstik kan installeres af Kviknet.

Fremsendelse af udstyr

Udstyr, som er nødvendigt for levering af Bredbåndsabonnement, bliver fremsendt til Kunden via Post Danmark. Det er Kundens ansvar, at modtagerens navn i Folkeregistret er registreret på den angivne forsendelsesadresse. Desuden påhviler det Kunden at sikre, at der er korrekt navn på postkasse eller dørskilt, så pakken med udstyret kan afleveres korrekt. Forsøges pakken med udstyret afleveret mens Kunden ikke er hjemme, vil Post Danmark lægge en fuldmagt til afhentning af pakken i en nærliggende postbutik. Kunden skal hente pakken inden for den på fuldmagten angivne tidsfrist. Kviknet er berettiget til at opkræve betaling for genudsendelse jf. gældende prisliste, hvis udstyret returneres pga. af Kundens manglende opfyldelse af disse betingelser.

Teknisk support

Såfremt Kunden behøver hjælp til opsætning af Kviknets udstyr, kan Kviknets kundeservice kontaktes via telefon eller e-mail. Kviknets kundeservice kan desværre ikke afhjælpe fejl på udstyr, der ejes af Kunden selv.

Fejlrettelse

Kviknet afhjælper hurtigst muligt fejl i Kviknets egne anlæg og installationer. Dette vil ske inden for normal åbningstid. Fejl på Kundens forbindelse rettes af TDC efter aftale med Kviknet.

Priser

De til enhver tid gældende priser vil være tilgængelige på Kviknets hjemmeside. Eventuelle ændringer varsles en måned før de træder i kraft. Betaling med betalingskort er normalt pålagt et mindre gebyr, der skal dække omkostningerne forbundet hermed. Gebyret vil ligeledes fremgå af Kviknets hjemmeside.

Anvendelse og begrænsninger

Der er i princippet fri adgang til internettet via et Bredbåndsabonnement hos Kviknet. Anvendelsen af forbindelsen til kriminelle formål, herunder overtrædelse af ophavsrettigheder hos trediemand ved ulovlig fildeling, tolereres ikke. Kunden har pligt til at undgå at medvirke til spredning af virus, SPAM og lignende. Bredbåndsabonnementet fra Kviknet er beregnet til privat brug og det er ikke tilladt at videresælge forbindelsen eller dele den med trediepart, som ikke er medlem af Kundens husstand. Kviknet forbeholder sig ret til at afslutte kundeforholdet for kunder, der ikke overholder disse regler.

Flytning og overdragelse

Kundeforholdet indgås mellem Kunden og Kviknet, og Kunden kan ikke uden Kviknets accept overdrage kundeforholdet til trediepart. Kviknet kan overdrage kundeforholdet til trediepart.
Abonnementer er bundet til den fysiske adresse, hvor de etableres, og kan, hvis det er teknisk muligt, flyttes til en anden adresse mod betaling af et gebyr, som fremgår af prislisten.
Er det ikke teknisk muligt at flytte abonnementet, bortfalder en eventuel bindingsperiode ikke. Flytning af et abonnement medfører fornyet bindingsperiode.

Ændring af vilkår

Kviknet forbeholder sig ret til at ændre vilkår, priser og produkter. Ændringer, der er begunstigende for Kunden, kan gennemføres uden forudgående varsel. Er der tale om en forringelse af Kundens vilkår, udsendes der elektronisk information herom til Kunden. Sådanne ændringer varsles med 30 kalenderdage. Alle ændringer annonceres på Kviknets hjemmeside. Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om Kviknets gældende vilkår, priser og produkter.

Erstatningsforhold

Kviknet er ikke erstatningsansvarlig for følgende forhold:

  • Direkte og indirekte tab opstået som følge af vedligeholdelse, forstyrrelser, afbrydelser eller nedbrud af Bredbåndsydelser.
  • Kundens brug af tredjemands installationer og/eller support, samt uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.
  • Helt eller delvist manglende adgang til Kviknets Bredbåndsabonnement, såfremt dette skyldtes forhold uden for Kviknets kontrol, betegnet som Force Majeure. Force Majeure kan være, men er ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, terror, ildebrand, krig, lokal- og generalstrejke, lokal- eller generallockout, herunder også strejke og lockout blandt Kviknets egne medarbejdere, strømafbrydelser, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.
  • Midlertidig afbrydelse af Bredbåndsabonnementet som følge af aftale indgået mellem Kunden og Kviknet.
  • Tab af data eller økonomiske tab som følge af Kundens utilsigtede download af virus eller andre skadelige programmer.
  • Forhold der skyldes Kundens brug af ikke-godkendt udstyr.

Klagevejledning

Hos Kviknet gør vi, hvad vi kan, for at du som kunde skal være tilfreds med vores service og vores produkter. Hvis du mod forventning skulle være utilfreds, er du velkommen til at kontakte os.

Vi vil som regel strække os meget langt for at imødekomme dine ønsker, men husk, at man kommer længst med en venlig attitude. Trusler om dårlige anmeldelser, shitstorms på sociale medier m.v. får som regel den modsatte effekt, da vi ønsker at give alle vores kunder en god behandling - og ikke kun dem, der råber højest.

Hvis du ønsker at klage over et produkt, en regning, vores kundeservice eller lignende, bør du først rette henvendelse til vores kundeservice på kundeservice@kviknet.dk.

Ønsker du herefter fortsat at klage, skal klagen sendes pr. e-mail til klage@kviknet.dk. Herefter vil vi tage stilling til din klage og give dig et svar.

Hvis du ikke er tilfreds med vores afgørelse, kan du klage til Teleankenævnet.

Du finder Teleankenævnets vejledning her:

http://teleanke.dk/hvordan-kan-man-klage/klageforloebet/

Tvister

Tvister, som ikke håndteres af Teleankenævnet, herunder tvister mellem erhvervsdrivende og Kviknet, afgøres ved Retten i Odense.